Wsc - Langdorp vzw

4006

Volgende Wandelingen

zondag, 02 februari 2020
Stertocht
Stertocht Tielt- Winge
dinsdag, 04 februari 2020
Clubwandeling
Begijntjestocht
vrijdag, 07 februari 2020
Vrijdagwandelingen
Langdorp-Wolfsdonk-Langdorp
zaterdag, 15 februari 2020
Stertocht
Stertocht Linkhout (H5)
vrijdag, 21 februari 2020
Vrijdagwandelingen
Aarschot-Rillaar-Aarschot
zondag, 23 februari 2020
Busuitstap
Busreis Berneau

Maandag 29 april 2019 te 19.30 uur

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal gehouden worden op maandag 29 april 2019 te 19.30 uur in ons Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum

Agenda:
1. Verwelkoming.
2. Doornemen agenda
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het infoblad van juli - augustus 2018)
4. Beknopt jaarverslag 2018 van het Secretariaat
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2019
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw
8. Aanpassing statuten.
9. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling
10. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden
11. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.
Vernieuwing: Cyriel Hendrickx     Nieuwe kandidaten: Chris Braes en Annie van Ouytsel

PAUZE – telling van de stemmen

12. Uitslag bestuursverkiezingen
13. Club nieuws
14. Ingestuurde agendapunten
15. Mededelingen en varia

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde agendapunten. De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang van de Algemene Vergadering.

Toelichting bij de agenda:
Punt 7. :
1) ) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Cyriel Hendrickx uittredend als bestuurslid.
Hij is herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen. Chris Braes en Annie van Ouytsel stelden hun kandidatuur om onze bestuursploeg te versterken.

2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.

3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 1 bestuurslid bedoeld in punt 1) hierboven en twee nieuwe kandidaten - nog 2 mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet. Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging kunnen zich kandidaat stellen. Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 25 maart 2019.  Wie interesse heeft, maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden.

Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden aan de secretaris ten laatste op 25 maart 2019 Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.)

Nog enkele bepalingen uit de statuten:
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering
Art. 17. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder stemrecht.
Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken.
Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de gevallen in deze statuten bepaald.

 

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!
Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en mee een pint drinken). 
Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad van Bestuur goed- of af te keuren. Uw aanwezigheid is een steun voor het bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw wandelvrienden van gedachten wisselen.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn