Wsc - Langdorp vzw

4006

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2023

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal gehouden worden op maandag 24 april 2023 te 19.30 uur in ons Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.

Agenda :

1. Verwelkoming.

2. Doornemen agenda     

3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het infoblad van juli - augustus 2022)

4. Beknopt jaarverslag 2022 van het Secretariaat

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2023

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw

8. Goedkeuring statuten.

9. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling

10. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden

11. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.

     Vernieuwing: Cyriel Hendrickx      Nieuwe kandidaten:

                    PAUZE – telling van de stemmen

 

12. Uitslag bestuursverkiezingen

13. Club nieuws

14.  Ingestuurde agendapunten

15.  Mededelingen en varia        

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde agendapunten. De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang van de Algemene Vergadering.

Toelichting bij de agenda:

Punt 7. :

1) Een mandaat in het bestuursorgaan loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens de statutair voorziene beurtrol.

Cyriel Hendrickx is herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen .

2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigd bestuursorgaan van ten minste vijf en maximum 14 leden. 

 

3) Er zijn – buiten de (her)verkiezing van 1 bestuurslid bedoeld in punt 1) hierboven  nog 4 mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet.  Alle leden (zowel vaste leden als toegetreden leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging kunnen zich kandidaat stellen. Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 26 maart 2023. Wie interesse heeft, maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

 

  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden aan de secretaris ten laatste op 26 maart 2023  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.)

 

 

Nog enkele bepalingen uit de statuten:

HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder stemrecht.

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.  Er kan met volmacht gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken.

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de gevallen in deze statuten bepaald.

 

 

ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en mee een pint drinken).

Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad van Bestuur goed- of af te keuren.  Uw aanwezigheid is een steun voor het bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw wandelvrienden van gedachten wisselen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn