Blijf gezond - Wandel mee

Wandel Sportclub Langdorp vzw, in afkorting : ”W.S.C. Langdorp vzw”
Datum oprichting: 25 mei 1987
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1987 
Identificatienummer Belgisch Staatsblad: 10228/87
Ondernemingsnummer :  433695215

 STATUTEN

VZW – Wet 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, van 18 januari 2003 en van 1 mei 2019

HOOFDSTUK I. ‑ Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De VZW draagt de naam  “Wandel Sportclub Langdorp vzw”, in afkorting: “ W.S.C. Langdorp vzw”.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams gewest. Ze is gevestigd Felix Daelslaan 74  te 3200 Aarschot.

De Algemene Vergadering is gemachtigd de zetel over te brengen binnen het Vlaams gewest.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het georganiseerd wandelen te bevorderen en dit te

beoefenen door organisatie van wandeltochten, en door actieve deelname van haar leden aan georganiseerde wandeltochten.

Art. 4. De duur van de vereniging is onbeperkt en ze kan te allen tijde ontbonden worden.

HOOFDSTUK II. – Lidmaatschap

Art. 5.1. -  Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van vijftien.

       5.2. – De vereniging heeft twee soorten leden:

 • Vaste leden: ten minste 15, aangenomen door het bestuursorgaan uit de aangesloten leden die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld. Zij beschikken over de ruimste rechten en hebben stemrecht in de Algemene Vergadering;
 • Aangesloten leden: iedereen die de statuten van de vereniging aanvaardt en jaarlijks het bepaalde lidgeld betaalt.

Art. 6. De jaarlijkse verplichte bijdrage van de leden bedoeld in 5.2. A en B wordt door het bestuursorgaan vastgesteld en bedraagt maximum 50 euro.

Art. 7.  Toetreding en Uittreding van de vaste leden en van de aangesloten leden

7.1. De toetreding tot de vereniging verplicht de leden de statuten en het Intern reglement te
                      kennen en na te leven

 • Iedereen die de statuten van de vereniging aanvaardt, jaarlijks het lidgeld betaalt, en niet eerder uit de vereniging werd gesloten, wordt aanvaard als aangesloten lid.
 • Enkel een aangesloten lid kan, omwille van de band die deze persoon heeft met de vereniging, tot vast lid aangesteld worden. Een aangesloten lid die kandidaat is om vast lid te worden dient zich als dusdanig kenbaar te maken bij het bestuursorgaan, die bij eenvoudige meerderheid beslist over de
 • De leden van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid aangesteld door de Algemene Vergadering.
 • Het lidmaatschap bedoeld in Art. 5.2 A en B wordt verloren door vrijwillig ontslag, of door beslissing van de Algemene Vergadering.
 • Bij ontslagname of uitsluiting kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.

HOOFDSTUK III. – Bestuursorgaan van W.S.C. Langdorp vzw

Art. 8.‑De vereniging wordt beheerd door een onbezoldigd  bestuursorgaan van ten minste vijf en maximum 14 leden.  Deze leden dienen ten minste 21 jaar oud te zijn, en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging.

Art. 9. Alle leden van de vereniging die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging kunnen lid worden van het bestuursorgaan. Hun kandidatuur  voor een openstaand of open komend mandaat in het bestuursorgaan moet worden ingediend bij de secretaris van de vereniging ten laatste 15 dagen voor de aanvang van de Statutaire Algemene Vergadering, en de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de kandidaat vermelden.  De benoeming geschiedt bij gewone meerderheid.

Art. 10. Het bestuursorgaan oefent alle bevoegdheden uit als college en neemt alle beslissingen, behalve deze die door de wet op de VZW aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De leden van het bestuursorgaan  worden benoemd en hun mandaat kan herroepen worden door de Algemene vergadering  Een lid van het bestuursorgaan kan door de overige bestuurders uit zijn functie ontheven worden bij gewone meerderheid, zoals bepaald in het Intern Reglement van de vereniging.

Art. 11. Het mandaat van beheerder loopt over vier jaar en is hernieuwbaar.

De voorzitter en secretaris mogen niet gelijktijdig herkozen worden.

Art. 12. De leden van het bestuursorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester; en verdelen onder elkaar de andere functies.

Art. 13. Het bestuursorgaan kan geldig vergaderen en beslissingen nemen bij aanwezigheid van een meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid, op voorwaarde dat elke beheerder werd uitgenodigd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Er kan niet bij volmacht gestemd worden. Bij persoonsbetrokken materies mag de betrokkene niet meestemmen. Het bestuursorgaan leidt de zaken zoals beschreven in het Intern reglement.

Art. 14. Het bestuursorgaan kan samengeroepen worden door de voorzitter of door minstens één derde van haar leden. Het komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

Art 15. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris. De secretaris houdt de notulen bij in een register van beraadslagingen.

Art. 16. De voorzitter of de secretaris zijn bevoegd tot het voeren en het ondertekenen van de gewone briefwisseling.

Alle geldverrichtingen kunnen geldig gebeuren door de penningmeester. Hij bereidt de jaarrekening voor en houdt alle boekhoudkundige bescheiden die de vereniging aanbelangen onder zich.

HOOFDSTUK IV. ‑ Algemene Vergadering

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht hebben. Aangesloten leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder stemrecht.

Art. 18. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht gestemd worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken.

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, en de gevallen in deze statuten bepaald.

Art. 20. Tot haar uitsluitende bevoegdheid behoren:

 • de wijziging van de statuten, bij 2/3 aanwezigheid van de vaste leden en met een 2/3 meerderheid;
 • de benoeming van de leden van het bestuursorgaan van W.S.C. Langdorp vzw, bij gewone meerderheid;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, bij gewone meerderheid;
 • afzetten van de leden van het bestuursorgaan van W.S.C. Langdorp vzw, bij 2/3 aanwezigheid en met een 2/3 meerderheid;
 • de goedkeuring van de jaarrekeningen en de begrotingen, bij gewone meerderheid;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging, conform de wetgeving op de VZW bij 2/3 aanwezigheid en met een 4/5 meerderheid;
 • de uitsluiting van vaste leden conform de wetgeving op de VZW ;
 • de uitsluiting van een lid bij 2/3 van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden;
 • wijziging van de doeleinden van de vereniging, conform de wetgeving op de VZW;
 • toewijzing van de bezittingen van de vereniging na ontbinden ervan.
 • de wijziging van het Intern Reglement.

Art. 21 De Algemene Vergadering benoemt elk jaar twee rekeningcommissarissen die alle documenten die ze nuttig acht voor hun onderzoek kunnen inzien. Zij zullen verslag uitbrengen op de Algemene vergadering.

Art. 22. De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen in de loop van het eerste semester. De samenroeping kan gebeuren door publicatie in het clubblad, of bij gewone brief ondertekend door de voorzitter en / of de secretaris, ten minste 8 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering gaat door op de plaats, dag en uur vermeld in de oproeping. Telkens als het bestuursorgaan dit nuttig of nodig acht, of op aanvraag van ten minste één vijfde van de vaste leden, ingediend bij de voorzitter van de vereniging of bij ontstentenis bij de secretaris, bij aangetekende brief, zal een buitengewone vergadering samengeroepen worden. In dit geval zal de bijeenroeping en de uitvoering gebeuren binnen de 30 dagen na de ontvangst van het verzoek.

Art. 23. Een voorstel dat door ten minste 2 aangesloten vaste leden is ondertekend en vijftien dagen op voorhand bij de secretaris is aangekomen moet op de agenda worden gebracht.

Art. 24. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene Vergadering moet de agenda worden gevoegd. Buiten de agenda kan geen enkele beslissing worden genomen, tenzij ten minste 2/3 van de in de vergadering aanwezige vaste leden akkoord gaan om nieuwe bijkomende punten op de agenda te plaatsen.

Art. 25. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door een van de leden van het bestuursorgaan.

Art. 26. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen die worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard. Iedere belanghebbende derde kan dit register inzien, in het bijzijn van de voorzitter en / of de secretaris, na afspraak. De beslissingen worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het ledenblad.

HOOFDSTUK V – Vertegenwoordiging in rechte

Art. 27. De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de Voorzitter, en bij ontstentenis door een lid van het bestuursorgaan, aan te duiden door het bestuursorgaan.

HOOFDSTUK  VI. – Rekeningen

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 29. De penningmeester is gehouden op aanvraag van het bestuursorgaan of de Algemene Vergadering alle inkomsten en uitgaven te verantwoorden.

HOOFDSTUK VII – Intern Reglement

Art. 30.     Het bestuursorgaan stelt een Intern Reglement op waarin alles kan geregeld worden wat niet in de statuten is voorzien. Het Intern reglement kan door het bestuursorgaan steeds gewijzigd worden. Het reglement en alle wijzigingen worden aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Pas na goedkeuring door de Algemene Vergadering wordt het Intern Reglement of de wijzigingen eraan van kracht.

HOOFDSTUK VIII. ‑ Ontbinding, vereffening

Art. 31. Tot de ontbinding van “ W.S.C. Langdorp vzw“ kan slechts besloten worden op een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering, alwaar ten minste twee derde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig zijn en met een meerderheid van ten minste vier vijfden van het totaal uitgebrachte stemmen. Indien op de eerste vergadering niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn zal na een tussenperiode van 15 dagen een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van ten minste vier vijfden van de totaal uitgebrachte geldige stemmen het ontbindingsbesluit kan nemen, in overeenstemming met de wetgeving VZW.

Art. 32. In geval van ontbinding gaat het bestuursorgaan over tot vereffening en afsluiten van de rekeningen.

Art. 34. Het overblijvende geld zal besteed worden aan de Vlaamse Liga tegen Kanker of gelijkaardige vereniging, volgens de beslissing van de Algemene vergadering.

HOOFDSTUK IX -  Slotbepaling

 

Art. 35. Alle voorschriften van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn of worden met de imperatieve bepalingen van de wetgeving betreffende de VZW dienen als ongeschreven te worden beschouwd zonder dat daarom deze akte in zijn geheel als nietig dient te worden aangezien. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in de statuten is bepaald dient men zich te schikken naar het Intern Reglement. Voor het overige wordt verwezen naar de wetgeving VZW.

Te Langdorp op 24 april 2023.

De Voorzitter,                                                                                                                           De Secretaris,

Alfons Leys                                                                                                                              Guido Van Loo

Onze Club

LIDGELD 2024– Laatste oproep!

LIDGELD 2024– LAATSTE OPROEP! Op 1 oktober 2023 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing van het lidmaatschap. Hoeveel kost...

Geschiedenis

De geschiedenis van onze Wandel Sportclub Langdorp. In het begin van de jaren 70 leerden enkele Langdorpenaren elkaar kennen aan de...

Bestuur

Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: Fons Leys –Strooiselhoeve 21, 3130 Begijnendijk 016/ 69 86 51 – 0473 / 97 24 34 – fons.leys@telenet.be...

Volgende activiteiten

zondag, 03 maart 2024
Clubwandeling , Stertocht
50e Mars der Zuiderkempen
vrijdag, 15 maart 2024
Clubwandelingen
Nieuwrode
zondag, 17 maart 2024
Stertocht
Stertocht Moorsel (Tervuren)
zondag, 24 maart 2024
Busreis
Busreis Antwerpen Linkeroever
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet Hack forumbetco altyapı sitelerkareasbetsiyahbayrakaynaasper casino girişkareasbet girişgobahis girişbetingo720p izlegobahis güncel girişasper casino girişcasino sitelerikareasbet güncel girişftn bahis oynahttps://bahiswon6.com/güvenilir poker siteleri 2024forum bahisbetboss girişgame of thrones izledeneme bonusu veren siteler 2024izmir escortfındıkzade escortbakırköy escortbakırköy escortesenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortkayseri escortonwin twitterstarzbet güncel girişbetturkey güncel girişsahabet güncel girişonwin girişsahabet girişbetkom güncel giriştipobet güncel girişholiganbet hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom makale nasıl yazılıryapay zeka çizimyapay zeka coinleriyapay zekaya soru soryapay zeka mühendisliği sıralamagrandpashabetpalacebetgrandpashabet girişroyalbet girişTarafbetMatadorbetSupertotobetOnwinXslot GirişMarsbahistanıtım yazısı nedirvozolpuffcv hazırlama pdfDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğiPendik Escortاباحي عربيموقع اباحيElazığ EscortMostbetDüğüm BileklikmegabahisBetticketbets10bets10bets10casibomslot sitelericasibomcasibom girişmarsbahismatadorbetcasibomtempobetwebdesigncasibomcasibomsahabetgrandpashabetholiganbetimajbetKamagra 100 mg wirkung und gut preis am Berlinholiganbetholiganbetimajbetbettiltsahabetbetkanyonsetrabetnakitbahiscasibomjojobetbahsegelbets10